Voorwaarden

Art. 1   Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Art. 2   De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van deelname ontstane ongevallen, ziekten, overlijden; schade, vermissing, of diefstal van goederen; en evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, of anderszins.

Art. 3    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en toeschouwers, ongeacht de oorzaak ervan. Evenmin draagt de stichting verantwoording voor diefstallen en/of vermissing van geld, kleren of goederen.

Art. 4    Deelnemen aan de Virtuele Walfridus Kennedymars houdt in: 80 km binnen de 20 uur en moet liggen binnen de 10 aaneengesloten dagen zoals hieronder vermeldt om de virtuele Kennedymars volgens de voorwaarden van de KWBN te lopen.

De aangeven periode is van 24-10 t/m 2-11.

Alleen marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z. dat er steeds één voet in contact is met de grond. Iedere andere manier van voortbewegen leidt tot diskwalificatie.
Het gebruik van enig vervoermiddel heeft uitsluiting tot gevolg.

Art. 5    Vóór de start van het evenement moet het inschrijfgeld zijn betaald. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Art. 6  De minimumleeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 18 jaar (of 16 jaar met schriftelijke toestemming van de verzorgende).

Art. 8    De deelnemer is verplicht gedurende de nacht goed zichtbare reflecterende kleding/attributen (bv. hesje, bandjes) te dragen.  

Art. 9    De deelnemer is verplicht een zaklamp mee te nemen voor gebruik tijdens de nachtelijke uren.

Art. 10    De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door uzelf uitgezette parcours.

Art. 11    Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemer moet in principe op de trottoirs lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan op het fietspad en als deze niet aanwezig is, mag er gebruik worden gemaakt van de rijbaan.
Binnen de bebouwde kom, rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg.
Op afgezette delen van de route mag men de gehele rijweg gebruiken. Verkeerslichten en aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten worden opgevolgd.

Art. 12    Het is de deelnemer verboden:

  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
  • Huisdieren mee te voeren;
  • Op het parcours alcoholische dranken of drugs te gebruiken;
  • Tijdens de nachtelijke uren overlast te veroorzaken;
  • Overtreders worden na melding bij de organisatie uitgesloten en kunnen geen aanspraak maken op een beloning

Art. 13   Deze wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van KWBN Wandelsportorganisatie Nederland.

Art. 14   Door middel van opgave als deelnemer verleent de deelnemer toestemming aan de Walfridus Kennedymars Bedum voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens volgens de richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

.