Art. 1   Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Art. 2   De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van deelname ontstane ongevallen, ziekten, overlijden; schade, vermissing, of diefstal van goederen; en evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, of anderszins.

Art. 3    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, de organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en toeschouwers, ongeacht de oorzaak ervan. Evenmin draagt de stichting verantwoording voor diefstallen en/of vermissing van geld, kleren of goederen.

Art. 4    Deelnemen aan de Walfridus Kennedymars houdt in: 80 km lopen binnen 20 uren vanaf de starttijd op vrijdag tussen 23:00 uur en 24.00 uur. 
Op zaterdag 20.00 uur sluit het finishbureau.
Alleen marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z. dat er steeds één voet in contact is met de grond. Iedere andere manier van voortbewegen leidt tot diskwalificatie.
Het gebruik van enig vervoermiddel heeft uitsluiting tot gevolg.

Art. 5    Vóór de start van het evenement moet het inschrijfgeld zijn betaald. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Art. 6   Als u om wat voor reden dan ook geen inschrijfbevestiging kunt overhandigen, moet u zich aan de hand van uw legitimatie melden bij de start, waar u na gegevenscontrole uw startbewijs zult ontvangen.

Art. 7   De minimumleeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 18 jaar (of 16 jaar met schriftelijke toestemming van de verzorgende).

Art. 8    De deelnemer is verplicht gedurende de nacht goed zichtbare reflecterende kleding/attributen (bv. hesje, bandjes) te dragen.  

Art. 9    De deelnemer is verplicht een zaklamp mee te nemen voor gebruik tijdens de nachtelijke uren.

Art. 10    De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours.

Art. 11    Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemer moet in principe op trottoirs lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan op fietspad en als deze niet aanwezig is, mag er gebruik worden gemaakt van de rijbaan.
Binnen de bebouwde kom, rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg.
Op afgezette delen van de route mag men de gehele rijweg gebruiken. Verkeerslichten en aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten worden opgevolgd.

Art. 12    Het is de deelnemer verboden:

  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
  • Huisdieren mee te voeren;
  • Op het parcours alcoholische dranken of drugs te gebruiken;
  • Tijdens de nachtelijke uren overlast te veroorzaken;
  • Overtreders krijgen een waarschuwing en bij herhaling wordt u uitgesloten tot verdere deelname.

Art. 13    Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.
De door de organisatie aangewezen verzorgende functionarissen hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Men kan na een dergelijk advies alleen op eigen risico verder lopen.
Deelnemers die kennelijk onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door verzorgende functionarissen of organisatoren uitgesloten tot verdere deelname. Het startbewijs wordt ingenomen en zij moeten het parcours verlaten.

Art. 14    In geval u het parcours, vrijwillig, voortijdig beëindigt, dient u het startbewijs aan een medewerker van de organisatie af te geven.

Art. 15   Deze wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van KWBN Wandelsportorganisatie Nederland.

Art. 16   Door middel van opgave als deelnemer verleent de deelnemer toestemming aan de Walfridus Kennedymars Bedum voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens volgens de richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

Art. 17   Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de tochten, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.